Sztuka w moim mieście …

Historia i liczby

Miasto poznan Historia i liczby

Poznań (łac. Posnania, niem. Posen, jidysz Pojzn) – jedno z najstarszych i największych polskich miast, położone nad rzekami Wartą i Cybiną, na Pojezierzu Wielkopolskim. Stolica Wielkopolski i województwa wielkopolskiego. W obrębie miasta znajduje się duży węzeł drogowy i kolejowy oraz międzynarodowy port lotniczy Ławica.

Piąte pod względem liczby ludności miasto w Polsce i siódme pod względem powierzchni.

Według danych z 30 czerwca 2010 r. miasto miało 552 735 mieszkańców.

Poznań był jednym z ośrodków stołecznych i religijnych państwa Piastów w X i XI wieku, w przeszłości pełnił funkcję stolicy państwa oraz siedziby władców. W 2008 roku Poznań – historyczny zespół miasta uznano za pomnik historii. W poznańskiej Katedrze położonej na wyspie Ostrów Tumski pochowani są pierwsi władcy Polski: Mieszko I oraz Bolesław Chrobry. Obecnie Poznań to duży ośrodek gospodarczy, akademicki naukowy i kulturalny. Duży ośrodek przemysłu (Poznański Okręg Przemysłowy) i usług, miejsce najstarszych i największych w Polsce, corocznych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Według zewnętrznych ocen przeprowadzonych przez agencję ratingową Moody’s Investors Service, pod względem wiarygodności dla inwestorów nieznacznie ustępuje znacznie większej Warszawie.

Poznań jest 4. ośrodkiem akademickim w Polsce, gdzie funkcjonuje 25 szkół wyższych, na których studiuje łącznie 141 300 osób. Miasto nazywane jest również w przewodnikach turystycznych „muzyczną stolicą Polski” z powodu działających tutaj chórów chłopięcych i męskich, organizowanym co 5 lat konkursom skrzypcowym oraz lutniczym im. Henryka Wieniawskiego, a także dzięki działalności Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, opery i Polskiego Teatru Tańca. Miasto jest silnie powiązane komunikacyjnie i ekonomicznie z otaczającymi je gminami powiatu poznańskiego tworzącymi aglomerację poznańską (ze wspólną infrastrukturą np. wodociągami). Poznań, według przygotowanego w czerwcu 2009 roku przez redakcję tygodnika Przekrój rankingu, jest najlepszym do życia miastem w Polsce.

Położenie

Po%C5%82ozenie poznania Historia i liczby

Poznań znajduje się w środkowo-zachodniej Polsce, w środkowej części województwa wielkopolskiego. Miasto położone jest na obszarze trzech mezoregionów fizjograficznych tj. zachodnia część na Pojezierzu Poznańskim, wschodnia na Równinie Wrzesińskiej, a najstarsza część miasta znajduje się na dnie zorientowanego wzdłuż osi północ-południe Poznańskiego Przełomu Warty. Te 3 obszary są częściami makroregionu Pojezierze Wielkopolskie.

Według danych z 1 stycznia 2010 powierzchnia miasta wynosi 261,85 km². Rozciągłość granic administracyjnych Poznania na osi północ-południe wynosi ok. 23 km, a na osi wschód-zachód ok. 24 km. Poznań stanowi centralną część aglomeracji poznańskiej. Miasto graniczy z 11 innymi gminami, które należą do powiatu poznańskiego. Bezpośrednio graniczy z dwoma innymi miastami tj. z Luboniem i Swarzędzem. Miasto jest położone w dolinie Warty, a także w dolinach mniejszych cieków jak: Bogdanki, Cybiny i Głównej. Poznań jest uznawany za historyczną stolicę Wielkopolski.

Środowisko naturalne

srodowisko naturalne Poznania Historia i liczby

Ukształtowanie terenu i geologia

Ponad 58% obszaru Poznania znajduje się na terenach wysoczyznowych, położonych powyżej 80 m n.p.m. Około 35% powierzchni na wyższych terasach rzecznych oraz w obrębie rynien glacjalnych, a ok. 7% na terasie zalewowej doliny Warty. Najwyżej położonym punktem na terenie miasta jest Góra Moraska (154 m n.p.m.), która znajduje się w jego północnej części. Najniższej położnym obszarem jest dolina Warty (60 m n.p.m.). Teren Poznania i jego okolic charakteryzuje się rzeźbą pochodzenia polodowcowego. Większość powierzchni miasta pokryta jest warstwami utworów glacjalnych moreny ablacyjnej i dennej stadiału poznańskiego zlodowacenia bałtyckiego. W większości są to gliny piaszczyste lub piaski lodowcowe, dlatego w rejonie Poznania przeważają gleby piaszczyste i gliniasto-piaszczyste. Tylko na dolnych terasach doliny Warty występują trzeciorzędowe iły facji poznańskiej (tzw. Ił Poznański).

Stosunki wodne

Poznań położony jest w zlewni Warty i jej dopływów: Bogdanki, Cybiny, Głównej, Kopli, Strumienia Junikowskiego i Różanego Potoku. Miasto posiada kilka większych jezior oraz kilkadziesiąt mniejszych zbiorników wodnych, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i utworzonych sztucznie na terenach rekreacyjnych. Naturalne jeziora polodowcowe to Jezioro Kierskie i Strzeszyńskie, natomiast największymi zbiornikami sztucznymi są: w dolinie Bogdanki – Rusałka, na rzece Cybinie – Jezioro Maltańskie, stawy: Olszak, Browarny, Młyński i Antoninek, w zlewni rzeki Głównej – staw Kajka, a w dolinie Strumienia Junikowskiego – Staw Baczkowski, Staw Rozlany, Stara Baba, Staw Kachlarski, Głęboki Dół. Kilka mniejszych zbiorników istnieje także w zlewniach potoku Czapnicy i Różanego Potoku, a także w Dębinie. Duża liczba stawów znajduje się także na obszarach parkowych (np. w Parku Sołackim, w Nowym Zoo).

Na obszarze Poznania silnie zmieniono sieć hydrograficzną. Nie tylko zredukowano liczbę odnóg Warty, ale również zasypywano małe cieki, a niektóre jak dolny bieg Bogdanki, Segankę czy Wierzbak wprowadzono do miejskiej kanalizacji. Mimo to dna dolin tych dopływów nadal stanowią kliny zieleni.

Na terenie Poznania znajdują się bogate zasoby wód podziemnych w warstwach trzecio- i czwartorzędowych. Należy do nich Wielkopolska Dolina Kopalna stanowiąca strategiczny rezerwuar wody pitnej. Stwierdzono również występowanie termalnych wód artezyjskich o temperaturze 45 °C – 51 °C znajdujące się na głębokościach 1100 – 1300 m oraz termalnych wód bogatych w substancje mineralne o temperaturze 150 °C na głębokości 4000 m.

Klimat

Klimatorium dla Poznania1 Historia i liczby

Poznań podlega pod przeważające wpływy mas powietrza polarno-morskiego napływającego znad Oceanu Atlantyckiego. Znacznie mniejsze znaczenie mają masy powietrza polarno-kontynentalnego oraz zwrotnikowego. W rejonie Poznania najczęściej występują wiatry zachodnie o prędkościach od 2 do 10 m/s. Rejon Poznania należy do obszarów o najmniejszych opadach w Polsce. Na podstawie danych z lat 1971 − 2000 obliczono, że średnioroczna wysokość opadu atmosferycznego wynosi 634 mm, przy największym średniomiesięcznym opadzie w lipcu 76 mm. Najmniejsza średnia miesięczna temperatura powietrza w Poznaniu wynosi −1,0 °C dla stycznia. Najwyższa średnia miesięczna temperatura powietrza wynosi 18,2 °C dla lipca.

Przyroda

Przyroda w Poznaniu1 Historia i liczby

Na terenie Poznania znajduje się 4082 ha lasów, z czego 2640 ha jest pod zarządem miasta a 1156 ha to lasy państwowe. Łąki i pastwiska zajmują obszar 645 ha a parki i zieleńce mają powierzchnię 552 hektarów. W celu ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczych miasta ustanowiono dwa rezerwaty przyrody: Meteoryt Morasko, Żurawiniec, obszar chronionego krajobrazu Dolina Cybiny oraz cztery użytki ekologiczne: Fort V, Wilczy Młyn, Główna, Olszak I. Ze względu na występowanie siedlisk nietoperzy ochroną w ramach sieci Natura 2000 objęto zabytkowe fortyfikacje Twierdzy Poznań. W granicach administracyjnych miasta znajdują się również fragmenty większych obszarów sieci Natura 2000. Są to obszary: Biedrusko, Dolina Cybiny, Dolina Samicy.

System przyrodniczy miasta opiera się na pierścieniowo-radialnym układzie zieleni w formie klinów odchodzących od centrum w kierunku peryferii. Wyróżnia się pięć klinów zieleni.

 • wschodni w Dolinie Cybiny rozpoczynający się kompleksem rekreacyjnym nad Jeziorem Malta,
 • północny w Dolinie Warty rozpoczynający się w okolicach Szeląga,
 • zachodni w Dolinie Bogdanki rozpoczynający się Parkiem Sołackim i Wodziczki,
 • południowo-zachodni w którego skład wchodzą kompleks leśny na południowo-zachodnich rubieżach miasta wraz z Laskiem Marcelińskim, orgódkami działkowymi i zielenią na Cmentarzu Junikowskim, zieleń zlokalizowana wzdłuż cieków Strumień Junikowski i Górczynka oraz nad tzw. Szachtami,
 • południowy w Dolinie Warty rozpoczynający się terenami sportowo-rekreacyjnymi na południe od ul. Królowej Jadwigi.

System klinów uzupełniany jest przez pierścieniowy układ zieleni na który składają się zespoły parków w pasie tak zwanych plant (Ring Stuebbena) oraz zieleń znajdująca się na terenie pierścienia fortów. Zwornikiem systemu klinowego miasta jest Park Cytadela w pobliżu którego zaczynają się aż trzy z nich (wschodni, północy i zachodni).

W okolicach Poznania znajdują się ponadto park narodowy i trzy parki krajobrazowe: Puszcza Zielonka, Promno oraz Rogaliński Park Krajobrazowy.

Toponimia

Toponimia Poznania2 Historia i liczby

Dla zachowania tradycji przy uroczystych okazjach używana jest nazwa Stołeczne Miasto Poznań. Poznań jako ośrodek życia politycznego jest jednym z pierwszych polskich miast odnotowanych na kartach historii. Są to, w związku z tym, że w owych czasach łacina była językiem używanym przez wykształconą część społeczeństwa, zapisy w formie zlatynizowanej. Pierwszy znany zapis znajduje się w w kronice Thietmara pod rokiem 970 w formie episcopus Posnaniensis. W tej samej kronice pod rokiem 1005 zaś znajdujemy określenie ab urbe Posnani. Jako nominativus Poznań pojawia się w 1236 jako Posnania i 1247 jako Poznania. Poza nimi można odnaleźć też zapisy z 1146 i 1244 w formie in Poznan, które pozwalają na wysnucie wniosku, że nazwa Poznań nie zmieniła się na przestrzeni dziejów. Obecnie językoznawcy zgadzają się, że nazwa Poznań wywodzi się od imienia Poznan. Utworzono ją poprzez dodanie do imienia Poznana przyrostka -j, który jeszcze w czasach przedpiśmiennych zlał się z poprzedzającą go literą n zmiękczając ją do współczesnego ń. O ile wyjaśnienie nazwy nie nastręcza naukowcom problemu to samo imię Poznan nie jest do końca jasne. Źródła historyczne nie dostarczają informacji o osobie, której imieniem nazwano gród nad Wartą. Nie jest też pewne, czy to słowiańskie imię wywodzące się od czasownika „poznać” należy do tzw. grupy imion imiesłowowych, takich jak Miłowan czy Biegan, czy też powstało jako skrócenie imienia dwuczłonowego np. Poznamir.

Fakty związane z nazwą Poznań

Statek handlowy SS Poznan Historia i liczby

Poznań jest jedynym miastem, którego nazwa została wymieniona w hymnie Polski: Jak Czarniecki do Poznania …

Nazwę Poznań/Poznan/Posen noszą lub nosiły miejscowości:

 • Poznan w Ohio
 • Posen w Illinois
 • Posen w Michigan
 • Posen w Nebrasce, obecnie Fardale
 • Poznań, wieś w województwie lubelskim

Jedna z ulic w Adelajdzie znajdująca się w dzielnicy Norlunga nosi nazwę Poznan Crescent, jest ona przecznicą odchodzącą od ulicy Warsaw Drive. W pobliżu znajdują się również ulice upamiętniające inne polskie miasta: Radom Crescent, Lodz Crescent, Krakow Crescent, a także Vistula Crescent.

Nazwę Poznań/Posen noszą lub nosiły następujące okręty, statki i samoloty:

 • SMS Posen – pancernik typu Nassau z 1910 roku
 • SS Poznan – statek handlowy z 1913 roku ( zdjęcie powyżej, kotwica tego statku znajduje się na brzegu Jeziora Maltańskiego w Poznaniu.)
 • SS Poznań – masowiec z 1927 roku
 • MS Poznań – kontenerowiec z 1982 roku
 • ORP Poznań – okręt transportowo-minowy typu Lublin z 1991 roku
 • samolot Poznań – Boeing 767-300ER (SP-LPC) należący do PLL LOT (chrzest samolotu miał miejsce w 1996 roku w porcie lotniczym Poznań-Ławica)
 • Model Mercedesa z 1912 roku nosił nazwę Mercedes 10/20 HP Posen

Historia

Poznan 966 rok Historia i liczby

Pierwsze ślady ludzi na terenie dzisiejszego Poznania pochodzą z okresu około 8900 – 8000 roku p.n.e. Byli to łowcy reniferów. Względnie stałe osady powstały na przełomie V i IV tysiąclecie p.n.e. Około 2200 p.n.e. na tych ziemiach pojawiła się ludność indoeuropejska, zaś z V wieku pochodzą ślady osadnictwa niezaprzeczalnie słowiańskiego, zaś w VIII wieku pojawili się tu Polanie, z tego okresu pochodzi też prawdopodobnie gród na Ostrowie Tumskim, który stał się zaczątkiem dzisiejszego miasta. W X wieku gród znalazł się pod panowaniem Piastów, którzy uczynili go jednym ze stołecznych (obok Gniezna, Giecza i Ostrowa Lednickiego) ośrodków w swoim państwie. Pierwotnie miasto leżało nad brzegiem Cybiny i prawym brzegiem Warty. Na pobliskim wzgórzu stała tam wówczas pogańska świątynia i zamek książęcy. Poznań wiąże się również z początkami polskiej państwowości. Jest to jedno z hipotetycznych miejsc chrztu Mieszka I w 966. W 968 swą siedzibę umieścił tu Jordan, pierwszy biskup Polski. Funkcje stołeczne gród pełnił do 1039, gdy został – wraz z innymi miastami Wielkopolski i Śląska – spalony przez Brzetysława I. Co prawda Poznań stracił swe polityczne znaczenie, jednak nadal pozostał prężnym ośrodkiem gospodarczym. Kolejny okres rozkwitu przypada na rozbicie dzielnicowe, gdy gród stał się stolicą wielkopolskiej linii Piastów. Jej przedstawiciele, książęta Przemysł I i Bolesław Pobożny w 1253 lokowali miasto na lewym brzegu na prawie magdeburskim. Prace zapoczątkowane przez ojca kontynuował jeszcze Przemysł II – który jako pierwszy władca od 200 lat koronował się w Gnieźnie na króla Polski, a za swą siedzibę obrał Poznań – jego rezydencją stał się dawny zamek książęcy jego ojca na Wzgórzu Przemysła. Po jego tragicznej śmierci w rozwoju miasta nastąpił chwilowy zastój. Do dziś można jeszcze znaleźć pozostałości murów miejskich.

Poznań około 1617 roku

Kolejny, pomyślny okres w historii Poznania rozpoczęło wstąpienie na tron Władysława Jagiełły. Otwarcie szlaku łączącego Litwę z zachodnią Europą oraz zamknięcie dla polskich towarów Gdańska sprawiły, że Poznań stał się ważnym węzłem, w którym przecinały się szlaki handlowe. Z czasem wokół miasta rozwinęła się sieć konkurujących z nim miasteczek należących głównie do duchowieństwa i szlachty, tworzących razem z Poznaniem prężnie rozwijającą się konurbację.

Trwające kilkaset lat korzystne warunki dla rozwoju miasta przerwał w 1655 potop szwedzki. W krótkim okresie pokoju, który po nim nastąpił Poznań usiłował się podnieść, ale kolejne konflikty zbrojne takie jak wielka wojna północna, wojna o sukcesję polską, wojna siedmioletnia oraz konfederacja barska sprawiły, że miasto pustoszyły różnorodne armie. Nadzieję na pokój przyniosła dopiero elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego, lecz również na początku jego panowania o miasto walczyli barzanie z wojskami pruskimi, a następnie rosyjskimi, które opuściły miasto dopiero w 1775 roku.

Kilka kolejnych lat to kolejny okres pomyślności związany z działalnością Komisji Dobrego Porządku i reformami Sejmu Czteroletniego, jednak zostały one zniweczone przez konfederację targowicką i II rozbiór Polski w wyniku którego Poznań znalazł się pod pruskim panowaniem.

W pierwszym okresie pruskiego panowania, nowe władze dokonały integracji konurbacji w jeden organizm miejski oraz tworząc podstawy do rozbudowy Poznania w kierunku zachodnim. Klęska Prus i zwycięskie powstanie w 1806 uczyniły Poznań jednym z głównych miast Księstwa Warszawskiego. Trwające jednak wojny napoleońskie nie sprzyjały rozwojowi miasta. Po klęsce Napoleona Poznań znalazł się ponownie, od 1815 roku pod Pruskim panowaniem, tym razem jako stolica autonomicznego Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

Podczas II wojny światowej Poznań znalazł się na terenach Rzeczypospolitej Polskiej anektowanych przez III Rzeszę Niemiecką, które Niemcy nazwali Krajem Warty. Z miasta wysiedlano masowo do Generalnego Gubernatorstwa w szczególności Żydów oraz Polaków. Do końca 1939 r. wysłano do GG ok. 80 transportów – ogółem 87 883 osób. Do końca 1940 r. wysiedlenia objęły już ponad 250 000 osób. W 1941 r. nasilono politykę wysiedlania Żydów z Kraju Warty do dowolnego z blisko 200 gett utworzonych na terenie GG. Z samego Poznania przesiedlono do GG ok. 70 000 osób. Setki tysięcy ludzi, głównie młodych, czasem nastolatków, wysiedlono jako robotników przymusowych w głąb Rzeszy. Na ich miejsce w ramach akcji Heim ins Reich napływały grupy Niemców ze Wschodu, głównie z terenów zajętych przez ZSRR.

Architektura i urbanistyka

Architektura i urbanistyka miasta Poznania Historia i liczby

Warunki naturalne zlewisk rzek Warty i Cybiny były głównym czynnikiem kształtującym strukturę funkcjonalno-przestrzenną. W średniowieczu warowny gród książęcy Poznań znajdował się na Ostrowie Tumskim. W 1253 roku lokowano Poznań w innym miejscu, na zachodnim brzegu Warty, gdzie obecnie znajduje się ok. 60% potencjału współczesnego miasta, średniowieczne Stare Miasto oraz XIX-wieczne śródmieście. Wschodnia część Poznania została włączona w granice miasta po 1900 roku. W 2008 roku Poznań – historyczny zespół miasta uznano za pomnik historii. Obejmuje on Starego Miasta oraz obszar ograniczony ulicami na północ od ul. Królowej Jadwigi i ul. Towarowej, na południe od ul. Północnej; między linią kolejową a Wartą, a także południowa część Ostrowa Tumskiego, Zagórze oraz Fort Winiary (Park Cytadela). Obszar miasta rozdziela dolina rzeki Warty. W Poznaniu ponad Wartą wzniesiono 7 mostów drogowych oraz 3 mosty kolejowe, natomiast nad Cybiną 2 mosty drogowe oraz 2 mosty kolejowe. Najwyższym wieżowcem w mieście jest Collegium Altum o 22 kondygnacjach i całkowitej wysokości z masztem 103,35 m. Budynek pełni funkcję ośrodka edukacyjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego. W Poznaniu znajduje się układ fortyfikacji zbudowanych w XIX i na początku XX wieku zwany Twierdzą Poznań, będącym trzecim co do wielkości system tego typu w Europie. Zachowało się 18 fortów i szereg obiektów wspomagających umieszczonych w pierścieniu o średnicy 9,5 km oraz obwodzie 30 km.

Gospodarka

Gospodarka Poznania1 Historia i liczby

Poznań należy do największych ośrodków gospodarczych w kraju. Jest on również zaliczany do najbardziej atrakcyjnych miejsc do inwestowania w Polsce. Według informacji podawanych przez inwestorów szacuje się, że wartość skumulowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 1990-2006 wyniosła w Poznaniu 5,1 mld USD. W 2007 r. wytworzony produkt krajowy brutto w Poznaniu i przeliczony na 1 mieszkańca był równy 62 422 zł. Stanowiło to 202% średniej krajowej i ustępowało tylko Warszawie. Na koniec marca 2009 roku zarejestrowanych w Poznaniu było 93 414 podmiotów gospodarczych, z czego 71,5% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W sektorze przedsiębiorstw pod koniec marca 2009 roku pracowało łącznie 147 952 mieszkańców Poznania. Najwięcej – 28,3% z nich pracowało w przetwórstwie przemysłowym. Drugie miejsce miało zatrudnienie handlu hurtowym, gdzie pracowało 13,6% osób z sektora przedsiębiorstw. W końcu sierpnia 2010 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Poznaniu obejmowała ok. 10,3 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 3,3% do aktywnych zawodowo. W 2008 roku Poznań uplasował się na 6. miejscu wśród miast o najwyższych dochodach budżetów na 1 mieszkańca (kwota 4248,43 zł/osobę)

Transport drogowy

Transport drogowy Poznania1 Historia i liczby

Poznań stanowi ważny punkt w sieci transportowej kraju. W węźle drogowym zbiega się 5 dróg krajowych w tym autostrada i dwie drogi ekspresowe oraz 4 drogi wojewódzkie. Poznański Węzeł Kolejowy składujący się m.in. z 5 linii kolejowych o znaczeniu państwowym jest jednym z największych i najruchliwszych w kraju. Ze znajdującego się w mieście międzynarodowego lotniska można dolecieć do ponad 20 portów lotniczych. Obsługuje ono prawie 1,5 mln pasażerów rocznie.

Przez Poznań przebiega lub kończy swój bieg 5 dróg o znaczeniu krajowym. Są to drogi krajowe: 5, 11, 92 oraz autostrada A2. W podpoznańskim Stęszewie kończy swój bieg droga krajowa 32. Autostrada A2 ma status trasy europejskiej E30 natomiast droga krajowa 5 trasy E261. Na terenie Poznania swój bieg kończą również 4 drogi wojewódzkie: 184, 196, 307, 430. Aktualnie pod Poznaniem trwa budowa systemu ekspresowych obwodnic miasta. Są to Zachodnia Obwodnica Poznania w ciągu drogi ekspresowej S11 oraz Wschodnia Obwodnica Poznania w ciągu drogi ekspresowej S5. Po zakończeniu ich budowy przebieg dotychczasowych dróg krajowych DK5 i DK11 zostanie zmieniony.

Układ drogowy miasta opiera się na promienisto-pierścieniowym systemie ulic. Składają się na niego pierścienie drogowe zwane ramami oraz promieniście rozchodzące się od centrum ulice wylotowe. Wykształciły się trzy ramy komunikacyjne. Obecnie I rama oraz II rama istnieją niemal w całości, zaś III rama fragmentarycznie. I rama ulokowana jest najbliżej centrum i pełni funkcję jego obwodnicy. II rama na której opiera się większość ruchu tranzytowego oraz wewnątrzmiejskiego znajduje się na obierzach śródmieścia stanowiąc jego umowną granicę. III rama komunikacyjna pomyślana została jako szybka wewnątrzmiejska obwodnica która miałaby przejąć większość ruchu międzydzielnicowego oraz ciężki ruch docelowy.

Wszystkie drogi publiczne w Poznaniu z wyjątkiem autostrady zarządzana są przez Zarząd Dróg Miejskich, jednostkę budżetową podległą prezydentowi miasta. Drogi publiczne w miejskim zarządzie mają długości 1036 km i łączną powierzchnię 766,4 ha. W tym drogi krajowe mają długości 54 km, drogi wojewódzkie 13 km a drogi powiatowe 269 km. Drogi gminne na terenie miasta mają długości 700 km. Ponadto ZDM zarządza 389 drogami wewnętrznymi o łącznej długości 101 km. Miejski odcinek autostrady A2 mierzący 13 km zarządzany jest przez spółkę Autostrada Wielkopolska w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Pod Poznaniem na terenie powiatu przebiega również kilka dróg wojewódzkich które stanowią pewną alternatywę dla przejazdu przez miasto. Są to drogi: 431, 433 oraz 434. Na podstawie zbieranych od 2006 anonimowych danych o podróżach z urządzeń nawigacyjnych firmy TomTom, producent w 2010 obliczył, że wśród 59 miast Europy, Poznań zajmuje 20. miejsce pod względem największego udziału głównych dróg (25,4%), na których prędkość poruszania bywa mniejsza niż 70% ograniczenia prędkości. W 2009 r. na terenie Poznania policja odnotowała 5486 kolizji. W 881 wypadkach drogowych, rannych zostało 1105 osób, a 32 osoby poniosły śmierć

Transport kolejowy

Transport kolejowy2 Historia i liczby

Poznański Węzeł Kolejowy jest jednym z największych i najruchliwszych w Polsce. W węźle zbiega się 8 linii kolejowych z czego 5 to linie o znaczeniu państwowym. W samym Poznaniu znajduje się 16 stacji i przystanków kolejowych. Centralnym puntem węzła jest stacja Poznań Główny, gdzie krzyżuje się większość linii kolejowych przebiegające przez Poznań. Na stacji średnio w ciągu doby przyjmowanych i wyprawianych jest ok. 450 pociągów a rocznie korzysta z niej około 17 mln pasażerów. Uzupełnieniem głównego układu torowego PWK jest system linii obwodowych pozwalający pociągom towarowym ominąć stacje Poznań Główny. We wschodniej części miasta na obwodnicy kolejowej znajduje się stacja towarowa Poznań Franowo będąca jedną z największych stacji rozrządowych w Polsce. Z Poznania można dojechać do większości miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców w Polsce. Przez Poznań przejeżdżają pociągi międzynarodowe, m.in. do Pragi, Berlina czy Kijowa. Głównym zagranicznym połączeniem kolejowym jest kursujący 4 razy dziennie Berlin-Warszawa-Express (BWE). Przez Poznań przejeżdża także pociąg EuroNight „Jan Kiepura” kursujący codziennie do Amsterdamu. Do Poznania prowadzi także sieć połączeń regionalnych i aglomeracyjnych dowożących Wielkopolan do pracy lub szkoły. Mają one głównie takty godzinne i półgodzinne. Z Wolsztyna do Poznania kursuje codziennie także pociąg Regio ciągnięty przez parowóz. Początki kolei żelaznych w Poznaniu sięgają 1. połowy XIX wieku. W 9 sierpnia 1848 uruchomiono linię kolejową Stargard-Poznań Jeżyce łączącą miasto ze Szczecinem

Transport lotniczy

Lotnisko lawica poznan Historia i liczby

Miasto posiada międzynarodowy port lotniczy Poznań-Ławica. Można z niego dolecieć do ponad 20 portów lotniczych głównie z Europy Zachodniej oraz latem w ramach połączeń czarterowych także do popularnych kurortów. W 2010 Ławica obsłużyła 1 419 121 pasażerów dzięki czemu plasuje się na 6 pozycji w Polsce pod względem wielkości ruchu lotniczego. Na terenie miasta znajduje się lotnisko wojskowe Poznań-Krzesiny na którym stacjonują myśliwce F-16. Sporadycznie jest ono wykorzystywane również w cywilnym ruchu lotniczym (Cargo). Ponadto pod Poznaniem znajdują się dwa lądowiska sportowe. W Kobylnicy znajduje się ośrodek szkolenia Aeroklubu Poznańskiego a w Żernikach prywatne lądowisko.

Komunikacja publiczna

MPK poznan Historia i liczby

Komunikacja miejska na terenie Poznania należy do najbardziej rozwiniętych w Polsce. Podstawą transportu publicznego na terenie miasta jest 19 linii tramwajowych, które uzupełniane są przez 52 linie autobusowe zwykłe oraz dwie specjalne (A i L). W nocy komunikacja publiczna opiera się na 21 liniach autobusowych oraz jednej linii tramwajowej kursującej po PST. System linii nocnych posiada główny półgodzinny takt oraz centralny punkt przesiadkowy znajdujący się na rondzie Kaponiera. Organizatorem lokalnego transportu zbiorowego na terenie Poznania jest Zarząd Transportu Miejskiego. Większość linii komunikacyjnych obsługiwana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu które to posiada status przewoźnika wewnętrznego gminy. Taryfa biletowa ustalana jest w drodze uchwały rady miasta. Jej podstawą są bilety czasowe umożliwiające przesiadkę oraz bilety okresowe. Na liniach autobusowych obowiązują również bilety przystankowe. Taryfa biletowa komunikacji publicznej której organizatorem jest Miasto Poznań podzielona jest na trzy stref, miejską A i obejmujące gminy podmiejskie B i C. Obecnie trwa proces integracji podmiejskich linii autobusowych z systemem miejskim. Miasto Poznań na podstawie porozumień międzygminnych przejmuje odpowiedzialność za kolejne linie autobusowe, w tym za całość komunikacji na terenie Lubonia. W trakcie powoływania jest Związek Międzygminny „Transport Aglomeracji Poznańskiej” który przejmie całość odpowiedzialności za organizację transportu publicznego na terenie gmin: Luboń, Dopiewo, Puszczykowo, Mosina. Poznań był pierwszym dużym miastem które masowo zaczęło kupować nowoczesny niskopodłogowy tabor autobusowy. Obecnie wszystkie autobusy jeżdżace liniowo w barwach MPK są niskopodłogowe. Miejski przewoźnik użytkuje również 26 tramwajów niskopodłogowych. Zamówionych zostało również 45 w pełni niskopodłogowych tramwajów Solaris Tramino oraz 6 częściowo niskopodłogowych Moderusów Beta.

Administracja

Poznań jest miastem na prawach powiatu. Mieszkańcy Poznania wybierają do swojej rady miasta 37 radnych. Organem wykonawczym władz jest prezydent miasta. Poznański urząd miasta znajduje się na placu Kolegiackim. Poznań jest członkiem Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich. Obszar miasta jest podzielny pomiędzy 3 różne sądy rejonowe. Znajduje się tutaj także wojewódzki sąd administracyjny, sąd okręgowy i sąd apelacyjny. Miasto jest siedzibą władz województwa wielkopolskiego oraz ziemskiego powiatu poznańskiego. W Poznaniu znajduje się 20 placówek konsularnych. Mieszkańcy Poznania wybierają 6 z 39 radnych do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Parlamentarzystów wybierają z okręgów wyborczych z siedzibą komisji w Poznaniu, a posłów do Parlamentu Europejskiego z okręgu wyborczego nr 7.

Obszar Poznania jest podzielony pomiędzy 42 jednostki pomocnicze miasta, zwane osiedlami. Mieszkańcy każdej jednostki pomocniczej wybierają radę osiedla, a ich organem wykonawczym zarząd osiedla. Osiedla reprezentują lokalne wspólnoty mieszkańców, gdzie mają tworzyć więzi lokalne obszaru osiedla, prowadzić działania dotyczące funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej, lokalnych dróg, chodników i parkingów, rozwoju oświaty, kultury, sportu, rekreacji. Mają dbać o mienie miasta, ład przestrzenny, porządek i bezpieczeństwo na swoim obszarze, a także prowadzić działania związane ze stanem środowiska i zieleni miejskiej. Urząd Miasta Poznania powołał specjalnie Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, który sprawuje nadzór nad ich działalnością oraz współdziała z osiedlami. W latach 1954–1990 miasto było podzielone na 5 dużych dzielnic: Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto, Stare Miasto, Wilda. Podział ten jest nadal stosowany przez niektóre urzędy.

Miasta partnerskie

Miasta partnerskie poznania Historia i liczby

Ludność

Ludnosc miasta poznania Historia i liczbyWedług danych GUS-u powierzchni i ludności w przekroju terytorialnym Polski w 2007, Poznań ma 564 951 mieszkańców (piąte miejsce w kraju), powierzchnię 262 km² (6. miejsce w kraju) i gęstość zaludnienia 2158 osób na kilometr kwadratowy. Według spisu z października 2006 Poznań miał 567 882 mieszkańców, z czego 309 000 stanowiły kobiety (54%). Tak więc na 100 mężczyzn przypadało 114 kobiet. Poznaniacy stanowią 17,3% mieszkańców województwa wielkopolskiego i 1,5% mieszkańców Polski. Aglomeracja poznańska zajmuje centralny obszar województwa wielkopolskiego. Obszar aglomeracji wynosi 3917 km² (13,1% powierzchni województwa wielkopolskiego) w układzie dwóch pierścieni gmin otaczających miasto centralne – łącznie 28 gmin. Zamieszkuje tu prawie 1,1 mln osób, którzy stanowią 30% ludności województwa. Liczne badania, koncepcje i rankingi dotyczące procesów rozwoju polskich aglomeracji wskazują 2-3 pozycję aglomeracji poznańskiej w kraju. Pierwszy szczyt rozwoju urbanistycznego miasta przypadł na okres tuż przed potopem szwedzkim, gdy poznańską konurbację zamieszkiwało około 20 000 osób. Następnie kolejne wojny i epidemie zredukowały tę liczbę do około 4000. Miasto po raz kolejny zaczęło się podnosić za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kolejnym momentem ograniczającym rozwój miasta było uczynienie z niego twierdzy. Zamknięty w fortyfikacjach Poznań miał niewielkie możliwości rozwoju. Zmianę tej sytuacji przyniósł dopiero początek XX wieku, gdy rozpoczęto likwidację starych umocnień zastępując je nowocześniejszym pierścieniem fortów. Przyrost liczby ludności został po raz kolejny ograniczony podczas II wojny światowej. Najwyższa jak dotąd liczba ludzi mieszkała w Poznaniu w początku lat 90., od tego momentu liczba ta wolno i stopniowo maleje. Ma to związek z przenoszeniem się mieszkańców do miejscowości w podpoznańskich gminach, które pozostają poza granicami miasta.

Największą populację Poznań odnotował w 1990 r., wg danych GUS 590 101 mieszkańców

Turystyka

Turystyka w Poznaniu1 Historia i liczby

W Poznaniu wdrażany jest markowy produkt turystyki kulturowej – Trakt Królewsko-Cesarski wiodący przez miejsca w związane z osobami władców – królów i cesarzy, z którymi związane jest miasto. Trasa Traktu Królewsko-Cesarskiego poprowadzono by pokazać zmiany w architekturze i rozwoju miasta na przestrzeni wieków. Przez Poznań przebiegają trasy turystyczne: Trakt Królewsko-Cesarski, europejski Szlak Romański, Szlak Piastowski, Trasa Kórnicka oraz Wielkopolska Droga św. Jakuba. Wokół miasta wytyczono „Pierścień Rowerowy Dookoła Poznania” połączony z centrum siedmioma szlakami dojazdowymi.

W Poznaniu znajduje się 6 punktów informacji turystycznej.

Według danych z 31 sierpnia 2009 roku Poznań posiadał 47 obiektów hotelowych, które łącznie dysponowały 6246 miejscami noclegowymi. W ciągu całego 2009 r. skorzystało z nich 416,6 tys. osób, z czego 34,4% stanowili turyści zagraniczni. Miasto miało 70 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, które łącznie posiadały 8007 miejsc noclegowych. W 2009 roku skorzystało z nich 496,3 tys. turystów, z czego 30,9% stanowili turyści zagraniczni.

Deptakiem prowadzącym na Stare Miasto jest ulica Półwiejska z duża liczbą obiektów handlowych. Znajduje się przy niej Stary Browar uznany przez międzynarodową fundację ICSC za „najpiękniejsze centrum handlowe na świecie”. Na Starym Rynku można znaleźć perłę renesansowej architektury, ratusz. Drugim zabytkiem o podobnej wartości jest poznańska fara i pozostałe obiekty dawnego kompleksu jezuickiego. Na wzgórzu nad Starym Rynkiem góruje Zamek Królewski wraz z fragmentem murów obronnych. Najstarszą częścią miasta jest Ostrów Tumski, będący dawniej jednym z ośrodków władzy polskiego państwa. Znajduje się tam najstarsza w kraju katedra będąca miejscem pochówku pierwszych władców Polski oraz domniemanym miejscem chrztu Polski, pozostałości książęcego palatium z X wieku wraz z odkrytą przez archeologów wiosną 2006 r. kaplicą Dąbrówki.

Atrakcji dopełniają liczne kościoły, pałace i zamki, a także monumentalne budowle Dzielnicy Cesarskiej, w tym najważniejszy Zamek Cesarski. Dla osób spragnionych obcowania z przyrodą swoje podwoje otwierają dwa ogrody zoologiczne, ogród botaniczny, palmiarnia oraz zabytkowe parki. Poznań posiada także zabytki architektury przemysłowej, obiekty sportowe oraz stanowiące centrum wystawiennicze naszego kraju Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Oświata

Oswiata w Poznaniu Historia i liczby

W 2009 r. w Poznaniu znajdowało się 91 szkół podstawowych, 85 gimnazjów, 6 liceów profilowanych, 24 techników dla młodzieży, 48 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 9 szkół artystycznych, 68 szkół policealnych dla dorosłych oraz wiele innych szkół uzupełniających i dla dorosłych. W 2009 roku miasto miało 181 przedszkoli, z czego 119 było prowadzonych przez urząd miasta. Ponadto w Poznaniu znajdowały się 3 przedszkola specjalne oraz 2 punkty przedszkolne.

Wyższe uczelnie

Poznań jest czwartym ośrodkiem akademickim w Polsce. W 2008 roku w mieście funkcjonowało 25 szkół wyższych, na których studiowało ogółem 141,3 tys. osób. Spośród 25 uczelni 5 stanowiły uniwersytety. Największą poznańską uczelnią jest Uniwersytet Adama Mickiewicza, na którym wg danych z 30 listopada 2008 roku studiowało 46,8 tys. osób. Poznańskie uczelnie kontynuują tradycje takich placówek jak Akademia Lubrańskiego i Kolegium Jezuickie. W mieście działają też liczne placówki naukowo-badawcze. Powyższe stawia Poznań wśród czołowych polskich naukowych.

Państwowe placówki naukowo-badawcze, m.in.:

 • Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego,
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN,
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (wraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym),
 • Instytut Genetyki Człowieka PAN,
 • Instytut Genetyki Roślin PAN,
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN, Obserwatorium Astrogeodynamiczne (w Borówcu).

Kultura

Kultura Poznania1 Historia i liczby

Świętem Miasta Poznania jest 29 czerwca, będący dniem patronów Poznania: św. Piotra i św. Pawła. W dniu tym zwołuje się uroczystą sesję Rady Miasta Poznania. Wśród imprez cyklicznych o znaczeniu międzynarodowym należy wymienić organizowany w Poznaniu od 1952 roku Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego wraz z towarzyszącym mu od 1957 roku konkursem lutniczym, oraz organizowany od 1991 roku Malta Festival Poznań. Poznań kandydował do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (w 2010 nie został zakwalifikowany do II etapu konkursu).

Wydarzenia i imprezy cykliczne odbywające się w Poznaniu:

 • Pyrkon – marzec, od 2000
 • Dni Ułana w Poznaniu – 1. weekend po 23 kwietnia, tj. w dzień św. Jerzego
 • Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego – co 4 lata, maj, od 1956
 • Malta Festival Poznań – lipiec, od 1991
 • Animator – lipiec, od 2008
 • Weekend z Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim – wrzesień, od 2006
 • Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego – co 5 lat, październik, od 1935
 • Mediations Biennale – październik-listopad, od 2008
 • Międzynarodowe Triennale Rzeźby – październik-listopad, od 2002
 • Off Cinema – listopad, od 1997
 • Made in Chicago – listopad, od 2006
 • Ale Kino! – grudzień, od lat 60. XX w., międzynarodowy od 1994
 • Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej – grudzień, od 2006
 • Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych – grudzień, od 2004
 • Koncerty Poznańskie
 • Srebrna Pętelka, od 1999

Sport

Sport w Poznaniu1 Historia i liczby

W 2008 roku w Poznaniu działało 66 klubów sportowych, które łącznie miały 143 sekcji. Wśród nich było 113 sekcji w klubach biorących udział we współzawodnictwie sportowym na poziomie ogólnopolskim. Ogółem w klubach ćwiczyło 7262 osób, z których 63% stanowiły osoby poniżej 18. roku życia. W ostatnich latach w stolicy Wielkopolski odbyło się 16 międzynarodowych imprez sportowych, m.in. Mistrzostwa Europy do lat 19 w piłce nożnej, Akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu, Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Szermierce, Mistrzostwa Europy Weteranów w lekkiej atletyce. Poza tym, na poznańskim Torze Regatowym Malta cyklicznie odbywają się zawody Pucharu Świata, Mistrzostw Europy i Świata w wioślarstwie i kajakarstwie. Od 2005 w Poznaniu odbywa się międzynarodowy turniej piłki ręcznej Grundfos Cup. Na stałe do kalendarza tenisistów wpisał się Międzynarodowy Turniej Tenisowy Porsche Open. Od 2006 przez Poznań przebiega trasa Tour de Pologne. Poznań jest też jednym z miast-organizatorów Euro 2012. Regularnie odbywają się także wyścigi Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski na torze „Poznań”. Poznań ubiegał się o organizowanie Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2010.

Wspólnoty religijne

Wspolnoty religijne poznania Historia i liczby

Poznań jest siedzibą kurii archidiecezji poznańskiej Kościoła rzymskokatolickiego, która powstała z pierwszego biskupstwa misyjnego w Polsce ustanowionego w 968 roku. Główną świątynią tego Kościoła w mieście jest bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła położona na Ostrowie Tumskim. Drugą świątynią w Poznaniu jest kolegiata MB Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny zwana również poznańską farą. W Poznaniu znajduje się parafia greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej, która należy do eparchii wrocławsko-gdańskiej. Nabożeństwa tej parafii odbywają się w kościele rzymskokatolickim pw. Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny posiada w Poznaniu cerkiew pw. św. Mikołaja, która należy do diecezji łódzko-poznańskiej. Miasto posiada dwie parafie starokatolickie. Pierwsza tj. parafia polskokatolicka św. Kazimierza powstała w 1947 i odbywa swoje nabożeństwa w kościele św. Kazimierza. Druga parafia należy do Reformowanego Kościoła Katolickiego.

Kościół ewangelicko-augsburski ma 1 parafię skupioną wokół kościoła Łaski Bożej. Na terenie tej parafii w zielonym pawilonie przy ul. Obozowej 5 odbywają się niektóre spotkania Kościoła ewangelicko-reformowanego. Kościół Świętego Krzyża przy ul. Ogrodowej jest świątynią Kościoła ewangelicko-metodystycznego. W Poznaniu znajduje się również zbór Kościoła Zielonoświątkowego w RP. W dniach 29 grudnia 2009 do 2 stycznia 2010 mieszkańcy Poznania i okolicznych miejscowości gościli młodych z całego świata. Poznań stał się etapem Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię, której organizatorem jest ekumeniczna Wspólnota Taizé.

Kościół Chrześcijan Baptystów posiada w Poznaniu 4 zbory, które mają swoje kaplice: kaplica I Zboru Chrześcijan Baptystów „Wspólnota Nowego Narodzenia” oraz kaplica II Zboru Chrześcijan Baptystów „Koinonia”. W Poznaniu swoje zbory posiadają takie kościoły protestanckie jak: Ewangeliczny Kościół Reformowany, Kościół Chrześcijański Arka, Zbór Ewangeliczny „Agape”, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Reformowany Adwentystów Dnia Siódmego. W mieście działają także bracia polscy oraz kongregacja Towarzystwa Przyjaciół (kwakrzy).

Z pozostałych wyznań chrześcijańskich w Poznaniu działają: chrystadelfianie, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, Kościół nowoapostolski, zbór Świeckiego Ruchu Misyjnego „Epifania” oraz osiem Sal Królestwa Świadków Jehowy. W mieście znajduje się dom modlitw Muzułmańskiego Związku Religijnego. Drugą grupą muzułmańską grupą wyznaniową w Poznaniu jest Liga Muzułmańska w RP, która posiada tu meczet oraz szkołę koraniczną. Działa tu również filia Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, która posiada w mieście swoją synagogę. Co tydzień w Poznaniu odbywają się praktyki Związku Garuda w Polsce. W mieście znajduje się także ośrodek buddyzmu Diamentowej Drogi.

Bezpieczeństwo publiczne

Bezpiecze%C5%84stwo publiczne Poznania1 Historia i liczby

Poznań oraz powiat poznański posiadają wspólne jednostki organizacyjne Policji i Państwowej Straż Pożarnej. Komenda Miejska PSP w Poznaniu zatrudnia łącznie 495 funkcjonariuszy. Zabezpieczenie operacyjne miasta stanowi 7 jednostek ratowniczo–gaśniczych (JRG), których większość posiada własną specjalizację. Działania ratownicze wspomaga na terenie miasta 5 Ochotniczych Straży Pożarnych, wśród których jest grupa ratownictwa specjalistycznego oraz jednostka ratownictwa wodnego działająca w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Ponadto funkcjonują 2 zakładowe jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz jednostka Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Krzesinach. W 2009 r. na terenie Poznania straż pożarna odnotowała 5064 zdarzenia, z tego 1761 pożarów, 2819 miejscowych zagrożeń oraz 484 fałszywe alarmy.

Komenda Miejska Policji w Poznaniu posiada na terenie miasta 7 komisariatów. W 2009 r. na terenie Poznania policja odnotowała 27,8 tys. przestępstw, co przy porównaniu z 2008 rokiem stanowiło ich wzrost o 10,8%. Wśród wszystkich stwierdzonych dominowały przestępstwa kryminalne (85,2% wszystkich), z których najwięcej było kradzieży (43,7% przestępstw kryminalnych). Wskaźnik wykrywalności sprawców poznańskich przestępstw wynosił 54,3%. Z funduszy Urzędu Miasta Poznania od 2000 roku wdrażany jest system monitoringu wizyjnego, mający poprawić bezpieczeństwo oraz wykrywalność przestępstw. Stanowiska podglądu kamer znajdują się w komendzie miejskiej oraz 5 komisariatach policji. Założono, że docelowo w Poznaniu będzie funkcjonować ok. 200 kamer. Według danych z 2008 roku w użyciu było ok. 170 kamer. W Poznaniu funkcjonuje straż miejska, która w 2009 roku przyjęła 66,5 tys. interwencji od osób fizycznych i instytucji, z czego 1663 stanowiły zgłoszenia różnego rodzaju awarii.